Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 9 • op het niveau van het voeren van een ondersteunend onderwijskundig schoolbeleid hierbij? 3. Een beschrijving van de kenmerken van effectief leesonderwijs die de LoS-projecten typeren. Ø In welke mate beantwoorden de opgezette initiatieven binnen de LoS-projecten aan kenmerken van effectief leesonderwijs: • op inhoudelijk-didactisch niveau? • op het niveau van het voeren van een ondersteunend onderwijskundig schoolbeleid hierbij? We spreken over lopende LoS-projecten, omdat op het moment dat dit onderzoeksrapport werd geschreven (juli-augustus 2022), de LoS-projecten nog niet beëindigd waren maar in hun afrondings- en eindfase zaten. Onderzoeksdoel 1 betreft het in kaart brengen van elk van de 22 lopende LoS-projecten. We beogen een zicht te krijgen op elk LoS-project door een achttal aspecten van de projecten in kaart te brengen om een antwoord te kunnen formuleren op bovenstaande onderzoeksvragen. De aspecten die we in kaart brengen zijn: 1. Aanleiding Hier brengen we de aanleiding om het LoS-project in te dienen in kaart, alsook de aanleiding voor de deelnemende scholen om aan het project deel te nemen. Dit geeft een zicht op de context waarbinnen het LoS-project werd opgezet. De ‘Lezen op school’ oproep bood immers zowel ruimte voor nieuwe initiatieven als voor de verderzetting, versterking en/of integratie van succesvolle bestaande initiatieven. Dit geeft ook aanwijzingen over de mate waarin een LoS-beleid (al) verankerd zit in het schoolbeleid. 2. Doelstellingen en doelgroep We brengen in kaart welke specifieke doelstellingen in elk project worden nagestreefd. Ook brengen we in kaart welke doelen scholen voor ogen hadden met hun deelname aan het project en op welke manier de doelstellingen van alle betrokkenen onderling bij elkaar passen. Dit geeft tevens informatie over de doelgerichtheid van het LoS-beleid, nieuw opgezet of met inpassing van een nieuw initiatief in een breder bestaand beleid. Het geeft informatie over de mate waarin aan belangrijke schoolbeleidsmatige voorwaarden is voldaan. Daarnaast bespreken we hier ook op welke doelgroep het project betrekking had, zowel naar onderwijsniveau (bv. kleuter, lager, secundair onderwijs) als naar eventuele specifieke leerlingengroepen (bv. anderstalige leerlingen). 3. Partners en samenwerking Aangezien de oproep vanuit het Departement het uitdrukkelijke doel vooropstelde om duurzame samenwerkingsverbanden op te zetten in de LoS-projecten, wordt voor elk LoS-project in kaart gebracht welke samenwerkingen werden opgezet en hoe deze samenwerkingen inhoudelijk vorm kregen. Het al dan niet duurzame karakter van deze samenwerking en de mate van intensiteit van deze samenwerking zal mee de duurzaamheid van het LoS-beleid bepalen. 4. Geplande en uitgevoerde acties Hiermee brengen we de concrete acties in kaart die zijn opgezet in het kader van het LoS-project. Het kan gaan om nieuwe acties, alsook om acties die naar aanleiding van het LoS-project werden verbeterd, aangepast, verder uitgewerkt. Deze acties kunnen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=