Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 137 - Daarnaast werd de hoofddoelstelling aangaande het secundair onderwijs, omwille van personeelsuitval en de impact van de vertraging op het project door corona, in overleg met het agentschap, geannuleerd. Het betreft de actie: uitwerken van een boekenproeverij voor middelbare scholieren. De bibliotheek onderzoekt of deze doelstelling verder opgenomen kan worden binnen haar meerjarenplan (met eigen middelen). C. Partners en samenwerking Dit project is gestoeld op partnerschappen met: - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw (vooral betrokken bij kleuteronderwijs) Rol: verbinden van school en thuis, verbinden van leerlingen en hun ouders, leerkrachten en overheidsinstanties in kader van gelijke onderwijskansen en opvoedingsondersteuning. Ze zetten in op gerichte doorverwijzing en ondersteuning van bepaalde kinderen en gezinnen. Ze zetten taalprojecten op met ouders, organiseren leesbevorderende activiteiten in de buitenschoolse context en bewerkstelligen open dialogen tussen ouders en leraren. - Openbare bibliotheek Ronse Faciliterende rol: voorzien van een ruim en gevarieerd boekenaanbod, initiatieven (klasbezoeken, inspiratietools …), taalcoach … De bibliotheek bezit de expertise om in te spelen op het individuele leesprofiel van elke leerling. - Alle scholen basis- en secundair onderwijs Opmaken van een leesbeleid en een schoolspecifieke, gedragen lees- en taalcultuur waarbij de vakdidactische expertise van leerkrachten bij het aanleren van taal benut wordt. - Dienst Jeugd Samenstellen van wisselcollecties en themapakketten, overleg over aanbod om leesmotivatie te verhogen - De pedagogische begeleidingsdienst (visie verder uitwerken en verankeren) - Experten leesbevordering, academische experten en leesbevorderende instanties zoals Iedereen Leest (om een kwaliteitstoets te doen vanuit hun specifieke expertise) - Andere partners (Huis van het Kind Ronse, de kunstacademie, CC De Ververij …) Het project wil een leesbevorderend netwerk uitbouwen waar interessante inzichten gedeeld worden (met mensen en instanties die op bovenlokaal niveau met leesbevordering bezig zijn). Doel is om intervisiemomenten te organiseren om ervaringen te delen (in jaar 1 nog niet gelukt, maar wel plan om in jaar 2 te doen). - Zij zijn zowel betrokken bij kleuter-, lager en secundair onderwijs, voor dit project was er vooral betrokkenheid vanuit kleuter- en lager onderwijs. - De jeugddienst is niet actief betrokken bij dit project. De wisselcollecties en themapakketten zijn volledig uitgewerkt door de bibliotheek in overleg met de scholen. Bepaalde themapakketten zijn wel inzetbaar tijdens vakantiekampen e.d. Hiervoor werkt de bib ook samen met de sportdienst, VZW Lejo, animatoren van het speelplein (jeugddienst). - Leesbevorderend netwerk: Voor de projecten (in combinatie met een project rond ‘Taalprikkels in de vrije tijd’) werd een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit het stadsbestuur, de stadsdiensten (vrije tijd), VZW Lejo en Saamo. Stad Ronse bekijkt in overleg met de betrokken partners of deze stuurgroep na afloop van de projecten behouden kan blijven om de gerealiseerde doelstellingen en acties verder te onderhouden, uit te breiden en terug te koppelen. Het bestuur wenst hiervoor eerst de resultaten en noden van de projecten in kaart te brengen. Hier zijn nog geen concrete afspraken rond gemaakt. De taalcoach koppelt de informatie uit deze stuurgroep terug aan het onderwijsveld op de onderwijsraad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=