Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 61 daadwerkelijk ingezet hebben en welke resultaten dit desgevallend zou opgeleverd hebben. Volgens de projectcoördinator werden monitoringresultaten ook enkel op schoolniveau gebruikt en niet op projectniveau samengebracht. Aanvullend werden er door leescoaches en/of de externe trajectbegeleiders observaties uitgevoerd en gesprekken met individuele leerkrachten gehouden. De resultaten hiervan werden besproken tijdens contactmomenten tussen de leesteams en de externe trajectbegeleiders (zie D. Geplande en uitgevoerde acties). Er was de wens bij het projectteam om ook via toetsen uitkomsten te monitoren, maar daarvoor was het volgens de projectcoördinator moeilijk gepast materiaal te vinden. Uit het gesprek met de projectcoördinator bleek dat er elk trimester een evaluatievergadering gehouden werd om de voortgang van het project te bekijken en na te gaan waar er moest bijgestuurd worden. Het is voor de onderzoekers niet duidelijk of het al dan niet gaat om afzonderlijke evaluatiemomenten naast de eveneens vermelde frequente bijeenkomsten van de projectgroep (zie C. Partners en samenwerking). F. Mate van realisatie Het project startte, zoals gepland, op 1 september 2020 en eindigde op 30 juni 2022. Het ingediende projectplan bevatte niet alleen doelen en concrete acties gericht op het kleuteronderwijs, maar ook op het secundair onderwijs. Omdat het project minder middelen kreeg toegekend dan gevraagd, werd het projectluik voor het secundair onderwijs niet uitgevoerd. De doelen voor het luik kleuteronderwijs zijn wel overeind gebleven. In tegenstelling tot wat de initiatiefnemers verhoopt hadden, hebben er zich geen scholen voor buitengewoon onderwijs aangemeld voor deelname aan het project. Ook werd er sneller dan gepland overgegaan tot het betrekken van leraren eerste leerjaar bij het project. Er hebben geen scholen afgehaakt omwille van covid-19, al is er in de praktische uitrol van het project in individuele scholen wel sterk rekening gehouden met wat lukte gezien de situatie op elke school. Er lijken daarbij grote verschillen te zijn geweest in de mate waarin scholen concrete acties hebben ondernomen of kunnen ondernemen. Omwille van covid-19 en de daaraan verbonden beperkingen zijn nog meer zaken dan gepland digitaal moeten verlopen. De bevraagde kleuterleerkracht geeft aan dat ze dat wel spijtig vond omdat digitale vormings- en uitwisselingsmomenten tastbaar contact met materialen en aanpakken minder goed mogelijk maken. Ook de interactie tussen leerkrachten verliep moeilijker digitaal dan tijdens het fysieke vormingsmoment. G. Ervaren effecten De opgerichte Facebookpagina “Leerkracht Leeskracht” telt ongeveer 3800 leden. De deelnemende scholen rapporteerden vooruitgang in taalontwikkeling bij de betrokken kinderen, gemeten via hun eigen leerlingvolgsystemen. De geïnterviewde projectcoördinator gaf aan geen zicht te hebben op effecten op leerlingniveau van de in kader van het project ondernomen acties. Ze had wel de indruk dat het thema kwaliteitsvol leesonderwijs sterker is gaan leven onder de leerkrachten van de deelnemende scholen en dat heel wat leerkrachten hun praktijk sterk hebben verbeterd. Al zag ze op dat vlak naar eigen zeggen ook grote verschillen tussen leerkrachten binnen sommige scholen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=