Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 21 2.4.1 Verticale analyse Eerst werden verticale analyses opgemaakt met het oog op het bereiken van onderzoeksdoel 1 ofwel het verkrijgen van een gedetailleerde beschrijving van elk van de 22 LoS-projecten en één LoS-praktijk die hieraan gekoppeld is. De bekomen data werden per case verwerkt in een doorlopende tekst op basis van een op voorhand opgesteld format. Dit format werd opgebouwd aan de hand van de acht eerder beschreven aspecten, met name: aanleiding, doelstellingen, partners en samenwerking, acties, monitoring en evaluatie, mate van realisatie, ervaren effecten en randvoorwaarden. Zowel de projectaanvraag als de interviews met de projectcoördinator(en) vormden de basis om de LoS-projecten in kaart te brengen aan de hand van de eerder beschreven acht aspecten. De projectaanvraag werd doorgelezen en relevante stukken werden gemarkeerd. De interviews met de projectcoördinatoren werden gecodeerd in NVivo, waarbij bovenstaande acht codes als basis werden genomen. De interviews werden getranscribeerd door jobstudent-onderzoekers en nadien thematisch gecodeerd door onderzoeksmedewerkers als basis voor de verticale analyses. Een aantal zaken dienden verder gespecifieerd te worden bij de gebruikte codes. Binnen de code acties werd een onderscheid gemaakt tussen nieuwe acties naar aanleiding van het LoS-project versus al bestaande acties. Indien het niet duidelijk was of de actie een nieuwe actie is of een reeds bestaande actie, werd het fragment onder de algemene code Actie gecodeerd. Onder de code monitoring en evaluatie werden alle tekstfragmenten gecodeerd die de vorderingen van het project in kaart brachten, alsook die fragmenten die gaan over de inspanningen die gedaan werden om effecten te meten. Tot slot, werden onder de code aandachtspunten en randvoorwaarden alle fragmenten gecodeerd waarin factoren werden benoemd die het proces van het project evenals de ervaren effecten beschreven. Naast de acht bovenstaande codes werd tijdens het coderen één restcategorie als code gehanteerd, met name ‘Toekomst’. Onder deze code werden fragmenten geplaatst die gaan over de duurzaamheid van het project, met name hoe zien ze het project verder evolueren als de subsidie voor het LoSproject afloopt. Er werd afgesproken dat zoveel als mogelijk per grote gehelen wordt gecodeerd, waarbij het toekennen van één code aan één paragraaf de voorkeur geniet. Sommige codes kunnen mogelijks echter overlappen. Bijvoorbeeld de code succes of randvoorwaarde zijn beiden van toepassing op een paragraaf waarin een respondent aangeeft dat ze het LoS-project als een zodanig succes hebben ervaren omdat er zoveel engagement van de projectcoördinatoren was. Of wanneer aangegeven werd dat het project een minder groot succes dan verwacht omwille van de impact van de corona-epidemie. Bij dergelijke twijfelgevallen werd afgesproken om twee codes aan het desbetreffende fragment toe te kennen. Op basis van de projectaanvraag en het interview met de projectcoördinator werd een eerste versie opgemaakt van een verticale analyse per project. Eenmaal beide bronnen werden opgenomen in het document, werden ook de data van het schoolbezoek toegevoegd in de uiteindelijke rapportering. Deze materialen werden doorgenomen en toegevoegd in de finale, verticale analyse op het moment dat relevante zaken aangehaald werden. Om de betrouwbaarheid van de verticale analyses te verhogen, werd er optimaal naar gestreefd om de verticale analyses te laten opmaken door een onderzoeker die niet instond voor de dataverzamelingen in het betreffende LoS-project. Dit was mogelijk voor alle projecten op één na. Deze werkwijze liet toe om de verticale analyses in een tweede stap te laten verifiëren en waar nodig aan te vullen door de onderzoeker die het interview met de projectcoördinator uitvoerde en/of de school bezocht. Tot slot werd de verticale analyse die opgemaakt werd door de onderzoekers opnieuw voorgelegd aan de projectcoördinatoren voor een member-check. Aan hen werd gevraagd om in de rechterkolom van

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=