Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 101 PROJECT 13. Boeken Troef! (ODISEE) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator – d.d. 3 september 2021 Bron tekst cursief: interviews met leerkracht, directeur en adjunct-directeur – d.d. 29 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Doorheen de jaren heeft ODISEE ruime ervaring opgebouwd rond leesonderwijs. Tal van leesprojecten werden door de lerarenopleiding van de hogeschool georganiseerd en gecoördineerd, voornamelijk binnen kleuteronderwijs. Zo is er o.a. het Iedereen Taalklaar project dat startte in september 2012 waarin taalstimulering in de kleuterklas centraal stond. Het project Boekenhouders dat liep in 2017-2019 zette in op het verhogen van de leescultuur in de kleuterklas. In het kader van dit project werd ook een professionaliseringstraject voor scholen, leerkrachten en onderwijsondersteuners uitgewerkt. Het project Boeken Troef! komt voort uit een bestaand samenwerkingsverband - op basis van o.a. de bovenvermelde projecten - tussen ODISEE, Stad Aalst (bibliotheek Utopia), Gemeente Denderleeuw (bibliotheek), Gemeente Anderlecht (1)(bibliotheek) en Het Lezerscollectief. Een belangrijke aanleiding is dat de leesmotivatie en de leesprestaties van leerlingen nog niet op het gewenste niveau zijn. Dit vraagt om actie om de leesbevordering en het leesplezier te versterken. Ook zijn er veel ontwikkelingen op het vlak van leesonderwijs en die inzichten worden in de loop van de tijd genuanceerder. Er worden steeds nieuwe materialen ontwikkeld die vertaald moeten worden naar de onderwijspraktijk, en waarbij nood is aan een gedegen vorming van de leerkracht om met die materialen aan de slag te kunnen gaan. (correcties) • Op alle onderwijsniveaus (eBaKO, eBaLO, eBaSO) • De Boekenhouder • Is een uitbreiding van een bestaand samenwerkingsverband tussen ODISEE en de Stad Aalst (Utopia bibliotheek) met de …. (1) (aanvulling/verduidelijking) De samenwerking met de bibliotheek van Anderlecht werd na overleg met het Departement Onderwijs stopgezet. Dit werd na vele gesprekken via een aangetekend schrijven op 18 maart 2022 officieel meegedeeld. B. Doelstellingen In het Boeken Troef! project worden volgende overkoepelende doelstellingen voorop gesteld: a. Het verhogen van de autonome leesmotivatie van leerlingen b. Het uitbouwen van een kwaliteitsvolle en motiverende leesomgeving c. Het uitbouwen van een duurzaam leesnetwerk, met onder andere aandacht voor het bouwen en bestendigen van bruggen tussen verschillende onderwijsniveaus, tussen scholen onderling en tussen scholen en bibliotheken De doelstellingen worden nagestreefd binnen kleuter-, lager en secundair onderwijs. En dit in een context van verstedelijkte gemeenten met een groot aandeel aan kansarme en meertalige leerlingen. Deze overkoepelende doelstellingen worden vertaald in een reeks operationele doelstellingen voor het eerste en tweede projectjaar (deels overlappend). Zo wordt er in jaar 1 naar gestreefd dat leraren (2) en bibmedewerkers zicht hebben op de concrete leesnoden van leerlingen, scholen over motiverende leesomgevingen beschikken, leraren en bibliotheekmedewerkers over de nodige expertise rond taal- en leesonderwijs beschikken, schoolteams de kernelementen van duurzaam taal-leesbeleid kennen en er kennis en ervaringen worden gedeeld binnen de beoogde leesnetwerken (3). Tijdens jaar 2 wordt vooropgesteld om ook de leerlingen actief te betrekken in het inrichten van een motiverende leesomgeving en het leesnetwerk (4), het overleg in het leesnetwerk structureel in te bedden, de lopende initiatieven te optimaliseren en bij te sturen, het leesnetwerk verder uit te breiden met oog op de ruime verspreiding van kennis en expertise, en het verlagen van drempels tussen graden en scharnierleerjaren door kleuter-, lager en secundair onderwijs samen te brengen (5). De geïnterviewde leraar geeft aan dat tijdens de (voor)leessessies (cfr. D. Geplande en uitgevoerde acties) twee doelen voorop staan: (1) leerlingen gaan zelf op zoek naar teksten om die voor te lezen aan hun medeleerlingen en bedenken hier JAAR 1 (2) (aanvulling/verduidelijking) In jaar 1 werd er bovenop het hiernaast genoemde ook naar gestreefd dat schoolteams de kernelementen van een duurzaam taalleesbeleid leren kennen (zie afname Leesscan) en dat er kennis en ervaringen worden gedeeld binnen de beoogde leesnetwerken. (3) (correcties) Boeken troef! zette niet in op bevordering van expertise rond taal- en leesonderwijs, maar wel rond lees(motivatie)bevordering, in het bijzonder door ten eerste de ankerpersonen van de schoolteams van de lagere en secundaire scholen op te leiden als leesbegeleider volgens de Samen Lezenmethodiek (Lezerscollectief) en door ten tweede gerichte interventies in de klaswerking van de ankerpersonen van de kleuterscholen vanuit de expertise van De Boekenhouder. JAAR 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=