Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 98 - AVI-toetsen (3x per jaar), intonatietoetsen via Comproved i.s.m. Universiteit Antwerpen (voor inzicht in het leesbegrip, 3x per jaar), observaties (kijkwijzers attitudes en schalen voor attitudemeting (SAM)), leesgesprekken, leerlingenbevragingen, leesfoto en de gedrags- en motivatielijsten uit LIST (Staan de jongeren en het schoolteam positiever tegenover lezen? Gaan ze liever naar de bib?, …) en leeslogboeken (om kwantiteit van het aantal gelezen boeken efficiënt meetbaar te maken) tonen in hoeverre de leerlingen vorderingen maken dankzij de LIST-didactiek. Het project reikt hiervoor leidraden aan. Deze ‘checkfase’ wordt uitgevoerd door de stuurgroep kwaliteitszorg (projectcoördinator, betrokken begeleiders en onderzoekers UA). Er worden groepsbesprekingen georganiseerd met schoolteams en schoolbeleid om data te analyseren en doelen in leesbeleid te monitoren. De geïnterviewde leerlingenbegeleider geeft aan dat de leerlingen het leeslogboek ook (moeten) gebruiken om aan te geven hoeveel pagina’s ze hebben gelezen op een bepaalde tijd, alsook welke moeilijke woorden ze tegenkomen. vloeiend leestoetsen kijkwijzers uit het Nederlandse DWAO-onderzoek (Doelgericht Werken Aan Opbrengsten) De data worden ook verzameld door middel van een Google Forms en teruggekoppeld naar de scholen en betrokken begeleiders door middel van PowerPointpresentaties. Het gebruik van het leeslogboek varieert op basis van de eigenheid van de school. Sommige scholen voorzien ook een sterrensysteem zodat de leerlingen de boeken onmiddellijk kunnen beoordelen. F. Mate van realisatie - De eerste drie doelstellingen zijn al voor een groot stuk gerealiseerd tijdens jaar 1, de vierde doelstelling (leren door te lezen) zal voornamelijk in het tweede projectjaar gerealiseerd worden. Daarnaast moeten leraren het boekenaanbod nog beter leren kennen en moet de samenwerking met de bibliotheken nog verder worden uitgebouwd. Het is bovendien een uitdaging om ook leerkrachten die nog niet met LIST aan de slag zijn, te motiveren naar jaar 2 toe. - Het doel was oorspronkelijk om niveau-overschrijdend te werken (dus 6e jaar en 1ste graad secundair onderwijs). Niet elke basisschool zit echter op dezelfde campus als het secundair onderwijs, wat maakt dat die combinatie in de praktijk niet haalbaar bleek. De focus ligt in het uiteindelijke project dus op de 1ste graad. Uiteindelijk werden niet enkel de A- en B-stroom betrokken, maar ook OKAN en het buitengewoon onderwijs. - Het tempo van uitrol is in elke school sterk verschillend. In 17% van de scholen moeten de boekboxen bijvoorbeeld in jaar 2 nog opgestart worden. - Na projectjaar 1 merkte men dat de datageletterdheid in onderwijs een werkpunt is (en dus sessie in jaar 2 om scholen te leren hun eigen leerproces beter te monitoren). - In jaar 1 ging het lerend netwerk twee keer online door. Dit wordt verdergezet in jaar 2, maar de uitwisseling tussen bv. de VUB en UAntwerpen zal nog verder uitgebouwd worden. Wel wordt reeds veel uitgewisseld tussen de school waar het onderzoek loopt (KTA MoBi) en UAntwerpen. Deze informatie zal in jaar 2 ook gedeeld worden met andere scholen. - Wat betreft het leesbeleid op school werd in het eerste projectjaar nog te weinig samenhang tussen de initiatieven vastgesteld. Er moet naar het tweede projectjaar toe nog meer gewerkt worden aan een visie die gebaseerd is op wat uit de leesscan kwam. Tijdens het schoolbezoek gaf de geïnterviewde leraar aan dat hij de leerlingen meer wil laten samenwerken tijdens leesopdrachten (meer interactie) en geeft aan niet zo vertrouwd te zijn met RALFI. De leerlingenbegeleider wijst wel op de uitwisseling tussen de leerlingen tijdens de nabespreking of gekoppelde opdrachten, maar geeft ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering. LIST is binnen deze school ingepland in het lessenrooster en niet gelinkt aan een vak of cluster. … wordt er een sessie voorzien in jaar 2 om … … tussen de scholen waar de onderzoeken lopen (Tectura Gent Centrum (projectjaar 1) en GO! Atheneum Maldegem (projectjaar 2)) en UAntwerpen. G. Ervaren effecten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=