Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 91 geen AVI-nameting uitgevoerd. Ook rond leesmotivatie werden niet op een systematische manier gegevens verzameld en er werd dus ook geen effectmeting uitgevoerd. De projectcoördinator heeft na het eerste projectjaar een bevraging van de leerkrachten van de deelnemende leerlingen uitgevoerd om zicht te krijgen op hoe de leerlingen en zijzelf de deelname aan het project ervaren hadden. In deze bevraging werd gepeild naar kenmerken van de communicatie tussen de school en de bibliotheek, de leesmotivatie en leesvaardigheid van de bij het project betrokken leerlingen en naar relevante getuigenissen van kinderen en ouders. Ook de inschatting van de toegevoegde waarde van het project werd bevraagd. Op het moment van het interview hadden slechts 14 leerkrachten de bevraging ingevuld, waardoor het moeilijk is om een betrouwbaar beeld te krijgen van ervaren effecten op leerlingenniveau. De evaluatie in 2022 omvatte een grote bevraging bij de bibliotheken. Aan hen werd gevraagd op voorhand contact op te nemen met de deelnemende scholen/leerkrachten/zorgcoördinatoren. Met de info die ze hieruit haalden gingen de bibmedewerkers een evaluatiemoment aan met de projectcoördinator. Na het verzamelen van alle gegevens, werden de bibliotheekmedewerkers samen uitgenodigd om te kijken naar de toekomst en hun ervaringen te bespreken in groep. F. Mate van realisatie Aan de strategische doelstellingen van het project werd in de loop van de uitvoering niet geraakt. Omwille van een opeenvolging aan beperkende coronamaatregelen in het eerste projectjaar is de officiële start van de leesgroepjes wel een aantal keer uitgesteld. Uiteindelijk zijn de eerste Leeshelden-groepjes op zaterdag 14 april 2021 bij elkaar gekomen. De leesgroepjes uit het eerste projectjaar zijn ook maar 6 keer bij elkaar gekomen, in plaats van de geplande 10 keer, omwille van de toetsenperiode bij de deelnemende leerlingen en de examenperiode bij veel vrijwilligers (studenten). In het tweede projectjaar werden twee leesgroeptrajecten voorzien: één in het najaar van 2021 en één in het voorjaar van 2022. Ook het maken en verspreiden van de lessenpakketten heeft veel vertraging opgelopen, waardoor de voor het eerste projectjaar geplande pakketten (1 of 2) pas in het tweede projectjaar werden gelanceerd. Ook ligt het totaal aantal afgewerkte lessenpakketten lager dan voorzien (m.n. 2 i.p.v. 4). Tijdens het eerste projectjaar namen 7 bibliotheken deel aan het project (i.p.v. de geplande 10), maar in het tweede projectjaar kwamen er daar 13 bij, zodat alsnog het streefcijfer van 20 deelnemende bibliotheken werd gehaald. In het eerste projectjaar waren 28 scholen bij het project betrokken, wat aanzienlijk meer was dan het voorziene minimumaantal van 10. Tot slot namen er 89 kinderen deel wat minder was dan de vooropgestelde 150 deelnemers. Volgens de projectcoördinator werd de doelgroep van het project wel bereikt. De samenwerking tussen bibliotheken en scholen is wel niet overal even vlot verlopen, waarbij vooral scholen aangaven dat het aantal contactmomenten met de bibliotheek eerder beperkt was. De vorming van de vrijwilligers en de zorgcoördinatoren werd inhoudelijk volledig gefocust op het verhogen van de leesmotivatie bij leerlingen. Het trainen van de deelnemers in het toepassen van de ‘Connect lezen’-methode bleek niet haalbaar binnen de duur van het vormingsmoment (1,5u). Een bijkomende reden voor deze aanpassing is het feit dat een deel van de bevraagde leraren rapporteerde dat ze een positief effect van deelname aan de leesgroepjes waarnamen op vlak van leesmotivatie, maar niet op vlak van technische leesvaardigheid. Daardoor besliste het projectteam om sterker in te zetten op leesmotivatie en minder op het versterken van technische leesvaardigheid. Tijdens het tweede jaar strooide corona opnieuw roet in het eten. Door verstrengde maatregelen werden sommige trajecten van het najaar 2021 afgelast. In 2022 kon alles gelukkig volgens plan doorgaan. De twee laatste lessenpakketten werden aan het einde van het tweede jaar gefinaliseerd. De onderwerpen: - Voorlezen met de klas aan kleuters - Toneellezen - Soorten boeken onderscheiden - Ouderprikkels Tijdens het tweede projectjaar namen 83 scholen deel aan het programma, verspreid over 20 gemeenten. Per bibliotheek kwamen er 15 kinderen in aanmerking om deel te nemen aan het traject. Vanuit de bibliotheken kwam evenzeer de opmerking dat de scholen moeilijk bereikbaar zijn. Communicatie tussen beide partijen is een blijvend aandachtspunt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=