Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 15 vragenlijst immers invullen waar en wanneer het voor hen past (Nayak & Narayan, 2019). De online vragenlijst bestond uit twee open vragen die peilden naar de gepercipieerde meerwaarde van een deelname aan het LoS-project, met name: 1. Wat heeft het Lezen op school-project voor u opgebracht? 2. Heeft het Lezen op school-project ervoor gezorgd dat u beter leesonderwijs geeft? Zo ja, op welke manier? Aan de vormgever werd gevraagd om de link naar deze vragenlijst te verdelen onder het team. Ook kreeg elke school een affiche met daarop een QR-code die naar de vragenlijst leidde. 2.1.3 Observaties Via observaties kan de onderzoeker zelf het fenomeen waarnemen zonder dat het gefilterd wordt, waardoor het een verrijkende techniek is (Yin, 2011). Allereerst werd een brede observatie uitgevoerd om na te gaan in welke mate zaken de zaken die in het interview werden aangehaald, ook werden geobserveerd in de school. Daarnaast werd in het kader van onderzoeksdoel 3 een les begrijpend lezen of een leesactiviteit geobserveerd. Voor de observaties werd een observatie-instrument ontwikkeld aan de hand van de verdiepende kijkwijzer Effectieve leesdidactiek op klasniveau van de Leesscan. Dit instrument werd uitgetest in twee scholen waarbij de twee projectmedewerkers die de schoolbezoeken gingen uitvoeren elk individueel dezelfde les scoorden. Daarna werden de resultaten onderling besproken. Uit deze bespreking volgden een aantal richtlijnen die erop gericht waren om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen beide projectmedewerkers te verhogen. Ook voor de andere foci werden observatie-instrumenten op klas- en schoolniveau ontwikkeld, met name observaties met betrekking tot visie, doelen en acties, krachtige leesomgeving, monitoring en evaluatie, en een breed leesnetwerk. Zaken die hieromtrent worden geobserveerd , worden in het observatieformulier aangeduid. Zaken die afwezig waren of niet werden geobserveerd, werden niet gescoord. Deze keuze komt voort uit het gegeven dat het schoolbezoek slechts een kort tijdsbestek had. Wanneer iets niet geobserveerd werd, is het onduidelijk of dit komt door het korte tijdsbestek, of doordat het werkelijk niet aanwezig was. Daarnaast zijn er ook enkele items die moeilijk tot niet te observeren zijn tijdens een reguliere schooldag (bv. samenwerking tussen de school en schoolpartners om het leesonderwijs vorm te geven). 2.1.4 Documentenanalyse Tot slot werden in de scholen waarbij de focus “Visie, doelen en acties” werd geselecteerd documenten opgevraagd die voorhanden waren betreffende leesvisie en leesbeleidsplan. De meerwaarde van een documentenanalyse is dat de onderzochte documenten reeds tot stand gekomen zijn zonder de tussenkomst van een onderzoeker (Bowen, 2009). Bijgevolg laat het analyseren van deze documenten ons toe verder na te gaan in welke mate het leesonderwijs in de school een grotere kans heeft om effectief te zijn (cfr. onderzoeksdoel 3). 2.2 Overzicht van de gehanteerde dataverzameltechnieken Figuur 1 geeft visueel weer hoe de verschillende vormen van dataverzameling in de casestudies gehanteerd werden. Enerzijds werden er documentenanalyses (met name projectoproep en projectaanvragen) en interviews ingezet om data te verzamelen op niveau van de LoS-projecten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=