Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 69 PROJECT 08. Lees wijzer (POV) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview projectcoördinator Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – d.d. 03.09.2021 Bron tekst cursief interview leerkracht, directie en logopedist – d.d. 21.04.2022 Interview projectcoördinator en collega’s We missen de observatie van de leesles van Juf Anke als bron. Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Uit (inter)nationaal onderzoek (PISA, (1) paralleltoetsen, onderzoek vanuit de inspectie en peilingstoetsen) blijkt dat de leesvaardigheid en de leesmotivatie van jongeren dalen. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) kreeg bovendien zelf steeds meer vragen vanuit scholen over hoe ze de leesvaardigheid en -motivatie van hun leerlingen kunnen verhogen. Uit voorbereidende gesprekken met alle partners blijkt dat voornamelijk leerlingen in kwetsbare situaties (o.a. leerlingen in het buitengewoon onderwijs) een moeilijk te bereiken doelgroep zijn wat betreft lezen. Bovendien blijkt uit gesprekken met bibliotheken dat ook zij er niet in slagen om leerlingen, leerkrachten en scholen voldoende te bereiken. (2) Aangezien men (goed kunnen) lezen ziet als essentiële hefboom naar leren en participatie aan de maatschappij, werd dit Lezen op Schoolproject (LoS) opgezet. (3) De timing van het project is gunstig nu de nieuwe eindtermen ingevoerd zijn in de eerste graad en de nieuwe GOK-cyclus eraan komt. Op het directiecongres van de bezochte school kwam naar voren dat het leesonderwijs en de leesmotivatie van leerlingen achteruit zijn gegaan. Bovendien heeft de school een divers publiek en voelden de directie en leraren zelf de nood aan een krachtig taalbeleid. (1) Pirls (toevoegen), (2) Aangezien (goed kunnen lezen) een essentiële hefboom is … (3) Zin met timing is gunstig schrappen (omdat dat enkel voor so is).Op het directiecongres van de bezochte school kwam naar voren dat het leesonderwijs en de leesmotivatie van leerlingen achteruit zijn gegaan: deze zin vervangen door volgende zin: Op het beleidsteam van de school kwamen de leesresultaten aan bod. De vraag naar een nieuw leesbeleid was intrinsiek. B. Doelstellingen Dit LoS-project focust op leerlingen in kwetsbare situaties die sterk vertegenwoordigd zijn in bepaalde onderwijsniveaus, namelijk het buitengewoon basisonderwijs (type basisaanbod en type 9) en de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs (focus op doorstroom naar TSO/BSO) en zet volgende doelen voorop: Doelen op leerlingenniveau - verhoging van de autonome leesmotivatie met inbegrip van leesplezier (invloed op taalontwikkeling en tekstbegrip; vanuit de zelfdeterminatietheorie); - versterking van (meta)cognitieve vaardigheden (o.a. mediawijsheid); - ontwikkeling van betere (begrijpend) leesvaardigheden (met aandacht voor voorbereidend en diep lezen); - voorzien van een rijke leesomgeving en een rijk tekstaanbod (literatuur/leesteksten afstemmen op de leefwereld van de leerlingen, verschillende tekstsoorten, thema’s …); - uitlokken van interactie over boeken; - het belang van leesvaardigheid doen inzien; - leerlingen actief betrekken bij het opstellen van het leesbeleid op school. Doelen op leerkrachtniveau Eerste graad: B-stroom toevoegen. Focus op doorstroom naar TSO/BSO schrappen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=