Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 11 2. Methodologie Om een antwoord te verkrijgen op bovenstaande onderzoeksvragen, hanteerden we casestudies als onderzoeksmethodiek. Casestudies zijn bijzonder geschikt om te achterhalen hoe de betrokkenen de LoS-praktijken ervaarden en hieraan betekenis gaven (Swanborn, 2010; Yin, 2017). Bovendien laten ze, beter dan bijvoorbeeld vragenlijstenonderzoek, toe om diep in de organisatie van de LoS-projecten te duiken en tot voldoende rijke beschrijvingen te komen. Voor elke casestudy werden enerzijds gegevens verzameld op projectniveau en anderzijds op niveau van één van de deelnemende scholen. Op projectniveau werd het beeld van elk LoS-project gevoed door een analyse van de projectaanvraag, een analyse van aanvullende projectgegevens die door de Vlaamse overheid werden aangeleverd en een interview met de projectcoördinator. Per LoS-project werd ook één school geselecteerd, waarvan de deelname aan het project (concrete acties, wijze van samenwerking, ervaringen met het geboden LoS-aanbod, enz.) in detail in beeld werd gebracht. Dit gebeurde aan de hand van een schoolbezoek, waarbij o.m. lessen werden geobserveerd, vragenlijsten werden afgenomen en interviews werden gehouden met de lokale projectverantwoordelijke (vaak zorgcoördinator of directielid) en met één of meerdere leerkrachten. De focus van deze dataverzameling op schoolniveau lag op het zicht krijgen op hoe elk LoS-project een vertaling naar de praktijk heeft gekregen. Aandachtspunten bij deze observaties, vragenlijsten, interviews zijn gebaseerd op het theoretisch kader zoals beschreven in het Rapport Onderzoekslijn 1. Umbrella review van effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs. Onderstaand gaan we eerst in op de data verzameld over de LoS-projecten. Daarna gaan we in op de dataverzameling in de LoS-praktijken, met name de scholen. Vervolgens geven we alle dataverzamelingen die gebeurden schematisch overzichtelijk weer. Om in een vierde paragraaf dieper in te gaan op hoe we tot een selectie van één school per project kwamen als casestudie (N=22). Tot slot gaan we in op de analyses die we maakten aan de hand van deze data. 2.1 Dataverzameling LoS-projecten Vooreerst werden data verzameld bij verscheidene partijen met betrekking tot de LoS-projecten, met name de Overheid en de projectcoördinatoren. In deze paragraaf bespreken we de verzamelde data bij beide betrokkenen. 2.1.1 Data aangeleverd door het Departement Onderwijs en Vorming Bij de start van dit onderzoeksproject beschikten we over de projectaanvragen van de LoS-projecten zoals die werden ingediend bij het Departement Onderwijs en Vorming voor het verkrijgen van subsidies. Deze goedgekeurde projectaanvragen bevatten informatie over aspecten van de projecten die relevant zijn voor het beantwoorden van de vooropgestelde onderzoeksvragen, namelijk: de aanleiding, de doelstellingen van het project, de samenwerkingsverbanden die werden nagestreefd, de geplande acties met bijgaand tijdspad en de wijze waarop de aanvragers het project wilden monitoren en evalueren. De informatie die we op basis hiervan verkregen, betreft steeds het project zoals het bij aanvang was gepland. Met de projectaanvraag hebben we dus geen zicht op de mate waarin de vooropgestelde plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd werden tijdens de looptijd van het LoS-project. Deze aanvraag biedt ons dus geen zicht op de mate van realisatie van het project. Ook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=