Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 162 gemaakt. De vermelde projectmatige aanleidingen maken duidelijk dat de aanvragers de oproep als een opportuniteit zagen om aan deze inhoudelijke nood tegemoet te komen. 3.3.2 Doelstellingen en doelgroepen Als startpunt hernemen we hier de vier na te streven doelstellingen die in de LoS-projectoproep werden geformuleerd. De Vlaamse Overheid stelt met de Lezen op School-projecten volgende doelstellingen voorop: 1. De creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen en het opzetten van leesstimulerende activiteiten voor schoolgaande kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs (inclusief leerlingen in het buitengewoon onderwijs en al dan niet leerlingen met een taal/leesachterstand Nederlands), als onderdeel van een sterk taalbeleid op school en in samenspraak met de openbare bibliotheek; 2. Bijdragen tot een succesvolle schoolloopbaan; 3. Enthousiasme, kennis van en waardering voor het Nederlands verhogen via het versterken van leesbeleid en leesmotivatie; 4. Kennisdeling tussen de initiatiefnemers. Dit zijn zeer ambitieuze en tegelijkertijd zeer brede doelstellingen, waarbij een veelheid aan mogelijke initiatieven denkbaar is om (een deel van) deze doelstellingen te bereiken. Tegelijkertijd stellen we vast dat de formulering van de doelstellingen ruimte biedt tot interpretatie (bv. wat is een kwaliteitsvolle leesomgeving?) en merken we dat binnen één doelstelling soms uiteenlopende zaken vervat zitten (bv. bereiken van enthousiasme, kennis van en waardering voor het Nederlands via versterken van zowel leesbeleid áls leesmotivatie, cfr. doelstelling 3). De geformuleerde doelstellingen in de LoS-projecten moeten uiteraard tegen het licht geplaatst worden van de doelstellingen die in de project-oproep vooropgesteld worden. Wanneer we de door de LoS-projecten geformuleerde doelstellingen in ogenschouw nemen, was de belangrijkste strategische doelstelling van de LoS-projecten als volgt samen te vatten: leerlingen meer, beter en liever laten lezen. Elk project beoogt dus expliciet het verbeteren van de leesvaardigheid en verhogen van de leesmotivatie bij de betrokken leerlingen. Dit stemt overeen met de tweede respectievelijk derde doelstelling in de LoS-projectoproep. Om deze hoofddoelstelling te bereiken, werden diverse operationele doelstellingen vooropgesteld. Allereerst wilden heel wat projecten het lees- en taalbeleid van de deelnemende scholen versterken en optimaliseren. Dit kadert binnen de hierboven vermelde eerste en derde doelstelling uit de LoSprojectoproep. Doorgaans werd dit beleid uitgewerkt op schoolniveau, maar soms werd ook op overkoepelend niveau (bv. stedelijk, regionaal) beoogd om tot een meer structurele en duurzame aanpak te komen door in te zetten op een gedragen beleid waar al dan niet meerdere partners bij betrokken werden. Een tweede operationele doelstelling was het hanteren van een effectieve leesdidactiek als krachtige basis in scholen. Inzetten op een effectieve leesdidactiek kunnen we linken aan de tweede doelstelling uit de LoS-projectoproep, vanuit de idee dat een hogere leesvaardigheid de schoolloopbaan ten goede

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=