Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 13 aanpak bevraagd, de concrete pedagogisch didactische aanpak, de doelen en doelgroep, de monitoring en evaluatie, mate van realisatie, en aandachtspunten en randvoorwaarden, waarbij ook werd doorgevraagd naar (de nood aan verdere) beleidsmatige ondersteuning.. In het derde deel, de afsluiting, werden de respondenten bedankt voor hun medewerking en werd hen de kans gegeven om nog iets in te brengen of te vragen wat nog niet vermeld was. Bijlage 1 bevat de volledige interviewleidraad die hiervoor gebruikt werd. Er werd gestreefd naar één à twee respondenten per project. De interviews vonden gezien de timing van huidig onderzoeksproject plaats in de periode augustus – september 2021, en dus na afloop van projectjaar 1 en vóór de start van projectjaar 2. Na het interview werd bij projectcoördinatoren aanvullende data opgevraagd. Meer specifiek werd aan hen gevraagd om een overzicht te geven van (1) alle scholen die deelnamen in projectjaar 1, met instellingsnummer en met de vraag of deze scholen tot en met het einde van het schooljaar deelnamen, (2) alle scholen die in projectjaar 2 deelnamen met instellingsnummer, en (3) drie scholen die naar het oordeel van de projectcoördinator optimaal aan de slag gingen met de initiatieven en acties die werden opgezet in hun LoS-project. Deze laatste selectie van scholen werd opgevraagd opdat we deze drie scholen in een latere fase konden contacteren voor een eventueel schoolbezoek (zie 2.4). Gezien de planning van voorliggend onderzoek, werd deze informatie opgevraagd in de periode november 2021 – januari 2022. Daarom kon niet worden nagegaan in welke mate de scholen in projectjaar 2 de samenwerking in het kader van het LoS-project aanhielden tot het einde van het schooljaar 2021-2022. De lijst van deelnemende scholen, tezamen met de koppeling van de scholen aan de data van AGODI (zie 2.1.1) lieten ons toe om een zicht te krijgen op het leerlingenpubliek dat met de LoS-projecten werd bereikt. 2.1 Dataverzameling LoS-praktijken Tijdens elk schoolbezoek vonden er verscheidene vormen van dataverzameling plaats. Deze worden in wat volgt beschreven. De schoolbezoeken vonden plaats in de periode maart – mei 2022 en dienden twee doelen: 1. Zicht krijgen op de randvoorwaarden en aandachtspunten om een LoS-project te laten slagen in de onderwijspraktijk (onderzoeksdoel 1 & 2); 2. Zicht krijgen op de mate waarin kenmerken van effectief leesonderwijs aanwezig zijn in de LoS-projecten (onderzoeksdoel 3). De Leesscan werd als kader gebruikt om de dataverzameling in de scholen vorm te geven. De oproep ‘Lezen op school’ specifieerde namelijk dat elk LoS-project in de samenwerking met individuele scholen moest vertrekken van een leesfoto die unieke schoolgebonden noden en mogelijkheden in kaart bracht (zie punt 5 in de oproep). Om deze leesfoto te kunnen maken, staat scholen sinds enkele jaren de Leesscan ter beschikking. De keuze voor de Leesscan als inhoudelijk kompas voor de dataverzameling binnen de scholen maakt het tegelijk mogelijk om vanuit een gemeenschappelijk kader te vertrekken én recht te doen aan de unieke focus van de LoS-werking in elke school. Om het mogelijk te maken het bezoek aan elke school te beperken tot één dag, werden per schoolbezoek twee leescomponenten als focus genomen. Aan de projectcoördinatoren werd gevraagd om bij de drie scholen die ze doorgaven als keuze voor schoolbezoek (zie paragraaf 2.1.2), aan te geven aan welke van de vijf componenten uit de Leesscan de scholen werkten in het kader van het LoS-project. Op basis van die informatie selecteerden we twee focussen per school. De keuze voor de leescomponenten die we observeerden in elke school werd bepaald op basis van de leescomponenten waarop de school inzet. In paragraaf 2.4 wordt verder aangegeven hoe de keuze voor scholen en de keuze voor de foci, plaatsvond.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=