Masterproeven Productontwikkeling-2020-2021

Masterproeven Productontwikkeling 2020-21

De bachelor en master opleiding in de productontwikkeling wil studenten verder doen groeien in hun interesse, capaciteiten en enthousiasme om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor nieuwe markten. Ze leren dit binnen een dynamische markt, met nieuwe technologieën, in een veranderende samenleving waar mensen nieuwe behoeften ervaren. Ze leren dit ook te onderbouwen en te staven door wetenschappelijke inzichten en kennis. De studenten leren zo een innovatieproces creatief te sturen en worden geprikkeld in hun ondernemingszin. Ze leren methodisch alle fases van een integraal productontwikkelingsproces te doorlopen. Zo beheersen ze de productinnovatie die onze economie en maatschappij de juiste vaart en slagkracht geeft: mastering product innovation. mastering product innovation 3

4

Met een Master in de Productontwikkeling op zak zijn onze studenten hoogopgeleide partners voor bedrijven, openbare besturen of kennisinstellingen die innoverende producten, diensten of product/dienst combinaties ontwikkelen. Onze studenten zijn immers vlot inzetbaar op verschillende niveaus binnen organisaties waar ze werken aan vernieuwing: • Als industrieel ontwerper geven ze concreet vorm aan nieuwe producten. • Als productontwikkelaar zijn ze de stuwende kracht achter de innovatieprocessen en nemen ze beslissingen die strategisch zijn voor de producten en het bedrijf. • Als trendbewuste, marktgevoelige en gebruikersgerichte innovatiespecialist plaatsen ze het juiste product op de juiste markt. • Als creatieve ondernemer stampen ze een eigen onderneming of ontwerpbureau uit de grond die groeit door de kwaliteiten van hun aanpak en innoverende producten en diensten. • Als wetenschappelijk onderzoeker voegen ze kennis toe aan het vakgebied van de productontwikkeling. masters voor alle markten 5

1 4 7 10 5 8 11 2 3 6 9 12

Van de eerste bachelor tot de tweede master productontwikkeling maken de studenten kennis met de complexiteit van een productontwerp, steeds met een methodologische aanpak en een interdisciplinair karakter. Uiteraard zijn de opdrachten in de eerste bachelor minder complex en belichten ze vooral deelaspecten van de productontwikkeling, zoals vorm, materiaal, duurzaamheid, productietechnieken, kleur, enz. Nadien worden kennis, methoden en technieken toegepast in de ontwerpopdrachten die het bredere veld van de productontwikkeling beslaan. Tijdens het laatste bachelorjaar vragen alle ontwerpopdrachten een integrale aanpak en richten ze zich sterk op samenwerking met de industrie. De studenten leren tijdens hun bachelorjaren ook alle facetten van het wetenschappelijk en toegepast onderzoek kennen en verkennen. Tijdens het eerste masterjaar leren de studenten zelf ontwerpproblemen definiëren en het hele productontwikkelingsproces organiseren en verbeteren. In de tweede master bewijzen de studenten dat ze het integrale ontwerpproces beheersen en ook toegepast onderzoek kunnen voeren in functie van dit proces. Ze behalen hun masterproef met een (zelf) duidelijk gedefinieerd nieuw en innovatief product of dienst, of een onderzoek binnen het studiegebied van de productontwikkeling. opbouw van het programma Illustraties (links en onder) Eerste bachelor productontwikkeling: 1) Vorm en esthetiek 2) Product en materialisatie 3) Vorm en historiek Tweede bachelor productontwikkeling: 4) Product en productie 5) Duurzaam ontwerpen 6) Product en ergonomie Derde bachelor productontwikkeling: 7) Bachelorproef: betaalterminal 8) Structural design 9) UX ontwerpoefening: rijke interactie met digitale foto’s 10-11-12) Eerste master productontwikkeling 13-14-15) Tweede master productontwikkeling: Masterproef 13 14 15 7

8

Nieuwe kwalitatieve producten en diensten zijn gebaseerd op kennis uit verschillende wetenschapsgebieden. De productontwikkelaar integreert kennis uit technologische wetenschappen, economische wetenschappen en menswetenschappen in de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Die integrale aanpak zorgt keer op keer voor producten en diensten met een bewezen meerwaarde. De masteropleiding productontwikkeling heeft dan ook een uitgesproken multidisciplinair karakter. De verschillende wetenschappelijke pijlers komen gelijkwaardig aan bod en het creatieve proces wordt in goede banen geleid door actuele ontwerpmethodologie. Onze studenten kunnen kansen en ontwerpproblemen detecteren, de haalbaarheid ervan onderzoeken en beschikken over kennis, attitudes en vaardigheden om de kansen maximaal te benutten en de problemen adequaat op te lossen. Zo zullen ze bijvoorbeeld een marktanalyse doen om te onderzoeken of er plaats is voor hun nieuw product of gebruikersonderzoek doen om te verifiëren of de vorm en interface van het product voldoen aan de vooropgestelde eisen. Nieuwe technologieën worden gewikt en gewogen om te bepalen of ze bruikbaar zijn voor een innovatieve en gebruiksvriendelijke toepassing. Keuzes naar productietechnieken worden gemaakt in functie van hun economische én ecologische impact. In onze huidige kennismaatschappij is wetenschappelijke kennis een belangrijke economische motor. De productontwikkelaar heeft een centrale rol, om die wetenschappelijke kennis te vertalen naar de markt en maatschappij en, omgekeerd, om noden en wensen van mens en maatschappij te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek. brug tussen wetenschap & maatschappij menswetenschappen economische wetenschappen technologische wetenschappen 9

10

curriculum bachelor PO Modeltraject deel 1 sp. Algemene economie 3 Wiskunde 3 Vorm en esthetiek 6 Product en antropometrie 6 Product en analyse 6 Product en materialisatie 6 Bedrijfseconomie 3 Toegepast onderzoek 3 Vorm en historiek 6 Vorm en constructie 6 Product en engineering 6 Product en communicatie 6 Totaal 60 Modeltraject deel 2 sp. Vorm en betekenis 6 Duurzaam ontwerpen 5 CAD - geavanceerde technieken 3 Markt en maatschappij 4 Methodologie v/h ontwerpen 3 Fysica 3 Mechanisch ontwerpen 6 Bedrijfsbeleid 3 Statistiek 3 Product en productie 6 CAD - speciale modules 3 XPLore Design Workshop 1 3 Virtuele verificatie 3 Analoog en digitaal tekenen 3 Product en ergonomie 6 Totaal 60 Modeltraject deel 3 sp. Elektronische aspecten van producten 4 Structural design 6 CAD - vervolmaking 3 User centered design 5 UX ontwerpoefening 4 Marktanalyse 5 Actief pluralisme & interculturaliteit 3 Portfolio & oriëntatie modulekeuze Master 3 Digitaal concepttekenen 3 Professionalisering 3 Technische productcommunicatie 3 Inclusief ontwerpen 3 XPLore Design Workshop 2 3 Bachelorproef 12 Totaal 60 Onder voorbehoud van wijzigingen. 11

12

curriculum master PO Onder voorbehoud van wijzigingen. Modeltraject deel 1 sp. Verplichte opleidingsonderdelen Strategic Design Fundamentals 3 Design for Interaction Fundamentals 3 Technology-Driven Design 3 Advanced Product Design 3 Applied Research Methodology 6 Product-Service Systems Design Project 12 International Design Workshop 3 Bedrijfsstage 15 Keuze 1: je kiest voor 12 studiepunten uit onderstaande lijst • Strategisch design: module 1 6 • Ontwerpen van interacties: module 1 6 • Technologiegedreven ontwerpen: module 1 6 Totaal 60 Modeltraject deel 2 sp. Verplichte opleidingsonderdelen Onderzoeks- en productdefinitie 15 Geschiedenis en filosofie 3 Keuzevak 3 Masterproef 24 Portfolio 3 Workshop: innovatieweek 3 Keuze 2: je kiest voor 6 studiepunten uit onderstaande lijst • Strategisch design: module 2 3 • Ontwerpen van interacties: module 2 3 • Technologiegedreven ontwerpen: module 2 3 Keuze 3: je kiest voor 3 studiepunten uit onderstaande lijst • Projectbegeleiding bachelor 3 • Design Workshop (Antwerp Design Factory) 3 Totaal 60 13

De wens om een gebruiksvriendelijke oplossing te vinden voor het EEG@Home project lag al een tijdje op zich te wachten. Wegens tijdsgebrek en andere prioriteiten zat het probleem vast. De kernproblemen waren niet zozeer de technologie maar wel het omzetten naar een haalbaar dagelijks ritueel voor de jonge eindgebruiker en zijn omgeving. Xander heeft met volle goesting - en in volle Corona tijd - zich in deze uitdaging vastgebeten. Als student ging hij zeer grondig te werk. In een korte periode is hij er in geslaagd om op een intensieve manier samen te werken met eindgebruikers, om gebruikerstesten op te zetten, prototypes uit te proberen en de nodige inzichten te verwerven. Het eindresultaat is bewonderenswaardig en legt een basis voor een fundamentele verbetering aan de mobiele EEG meting thuis. We zijn zeer tevreden met de inspanning van Xander en zijn aanvullende rol in dit EEG verhaal, dat dankzij de extra capaciteit met Xander terug op de rails zit. G E T U I G E N I S Steven Dehollander, Pilipili getuigt over de samenwerking met master student Xander De Buysscher, het Laico project (pag. 30) 14

Afstuderen in de productontwikkeling is voor onze studenten het sluitstuk van een intensieve vijfjarige opleiding. Het plaatst hen meteen ook in de startblokken voor een professionele carrière. De studenten bewijzen met de masterproef dat ze een innovatief productidee kunnen genereren en ontwikkelen tot een product of dienst met een aantoonbare meerwaarde voor gebruikers en opdrachtgevers. De masterstudent werkt samen met een externe promotor uit de industrie, uit de publieke sector of uit de onderzoekswereld. De externe promotor kan optreden als opdrachtgever en ondersteunt de student met specifieke know-how uit de branche en ervaring uit de praktijk. De externe promotor toetst ook de voorstellen van de student aan de realiteit van de sector en de doelstellingen van de onderneming. sluitstuk en startpunt 15

Colli-Pee, een innovatief medisch product van Novosanis. Ontwikkeld na een samenwerking met studenten productontwikkeling voor hun masterproef. 16

Voor ondernemingen of organisaties is dit een kans om de haalbaarheid te onderzoeken van innovatieprojecten waarvoor nog geen investeringsbudget is voorzien. De onderneming krijgt aan het einde een concreet beeld van het product waarin de innovatie zich vertaalt. De economische en technische haalbaarheid is onderzocht.Ondernemingen die geïnteresseerd zijn om de resultaten van de masterproef te exploiteren krijgen bij overeenkomst steeds het voorrecht op licentie of overname van intellectueel eigendom, mits een vooraf bepaalde billijke vergoeding. Met het oog op bescherming van intellectuele eigendom kan geheimhouding worden gegarandeerd en wordt de inhoud van de masterproef niet gepubliceerd. Om die reden zijn een aantal uitstekende masterproeven van dit academiejaar niet terug te vinden in deze brochure. Bent u als onderneming of organisatie geïnteresseerd in samenwerking? Contacteer Alexis Jacoby: alexis.jacoby@uantwerpen.be - T +32 3 265 94 76 samenwerking met industrie 17

In het academiejaar dat aan de masterproef voorafgaat worden de eerste voorbereidingen getroffen door het vinden van een valabele productkandidaat. Deze fase wordt aangeduid met Ideegeneratie. Door toepassing van ideevindingstechnieken, onderzoek van veranderende socio-economische trends, nieuwe wetgeving, veranderende omgeving, nieuwe technologie of know-how bepaalt en selecteert de student nieuwe productkandidaten met een aantoonbaar potentieel. Ook externe thema’s uit de industrie die aan de zelfde selectiecriteria voldoen kunnen gelden als productkandidaat. De eigenlijke masterproef start bij de aanvang van de tweede master. De eerste fase is Productdefinitie. Via interdisciplinair analytisch onderzoek worden de functies en de productarchitectuur bepaald, de design drivers en specificaties waaraan het product moet voldoen, en de opdeling van het te ontwikkelen systeem in hanteerbare deelproblemen. Dit traject loopt in het eerste semester. De tweede fase van de masterproef is het Integraal Productontwerp. Dit is de eigenlijke ontwerpfase. In een eerste stap komt men tot oplossingen voor de belangrijkste kernproblemen zowel van technische als van organisatorische aard. Die worden weergegeven aan de hand van tekeningen en schema’s. We spreken van een productsysteem. Dit gaat gepaard met de nodige verificaties die aantonen dat de oplossingen haalbaar zijn en voldoen aan de vooropgestelde eisen. Een tweede stap is die van productontwerp. Hierin worden alle oplossingen meer in detail verder ontwikkeld en ontworpen qua design, constructie, materiaal, keuze van componenten, opnieuw met de nodige verificaties die moeten bewijzen dat de gekozen oplossingen haalbaar zijn en voldoen. masterproef traject GBO USER EXPERIENCE DESIGN AWARD 2021 18

De MINU-transportmand helpt huiskatten stressloos te vervoeren. Er ontstaat gewenning aan het product, doordat deze ook functioneert als kattenmeubel. MINU is hoog met bovenaan een opening om de kat bij de pootjes te nemen en ze erin te laten zakken. Binnenin bevat de mand een leiband, zodat deze onderweg open kan blijven en de kat kan komen piepen. Geluiddempende vilt, geen kijkmogelijkheden en een binnenzak zonderen de kat af van externe prikkels. Ook kan de lederen bodem los geritst worden, zodat de binnenzak zal doorhangen als hangmatje en op je schoot kan geplaatst worden. Daarbij is MINU ovaalvormig met een hol ligkussen en een katoenen binnenzak wat voor de kat fijn is. Ook naar onderhoud en draagbaarheid werd de mand geoptimaliseerd. Jasmien de Hoon promotor: Linda Scheelen externe promotor: Dominique De Schutter, Chat le Roi MINU transportmand om huiskatten stressloos te vervoeren 19

O2GO is een product-service system voor slimme zuurstoftherapie in de thuiszorg bestaande uit een compacte meet- en regelunit, een applicatie voor de zuurstofpatiënt en een medisch platform voor de zorgverlener. Met behulp van het O2GO systeem is het mogelijk aan telemedicine te doen en data over de patiënt en zijn behandeling vanop afstand te monitoren. Daardoor kan een efficiëntere therapie voorzien worden voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Verder ervaart de patiënt een veel comfortabelere therapie dankzij de discontinue zuurstoftoevoer en wordt er aan ‘nudging’ gedaan om de therapietrouw te verhogen. O2GO slimme zuurstoftherapie in de thuiszorg Lukas van Nunen promotor: Dr. Regan Watts externe promotor: Cedric Van Steenkiste, Oxypoint NOMINATIE BEST OF PO 2021 20

leren fermenteren Son-mat bestaat uit een combinatie van fysieke en digitale tools die begeleiding bieden bij het fermenteren van groenten. Het gidst de gebruiker doorheen het fermentatieproces en helpt gezonde en veilige groentefermentaties te bereiden. Door de focus op eenvoud en gebruiksgemak, kan iedereen de lekkerste fermentaties op tafel toveren zonder dat enige voorkennis over fermenteren of andere kooktechnieken vereist is. Son-mat Elien Gielen promotor: Johan Neyrinck WINNAAR PAUL VERHAERT AWARD 2021 WINNAAR OVAM ECODESIGN AWARD 2021 21

EDEN is samengesteld uit innovatieve materialen en bevat middelen die subtiel druk uitoefenen om een correcte lichaamshouding tijdens het wielrennen af te dwingen. Netjes ingewerkte elastische banden over de adductoren in samenwerking met een uniek systeem van zogeheten proprioceptie elementen die aan de rugzijde van de outfit worden geplaatst, veroorzaken het beoogde effect en leveren aantoonbare verbeteringen van de stabiliteit en de symmetrie tijdens de fietsbeweging. Op die manier komen geleverde prestaties efficiënter tot stand en wordt bovendien vermeden dat langdurige foute houdingen of bewegingen tot blessures leiden. Een ingewerkt systeem van ventilatie elementen maakt het geheel af en zorgt voor een aangenaam koelingseffect. Uitgevoerd met steun van Bioracer en VLAIO EDEN Senne Henderieckx promotor: Dr. Stijn Verwulgen externe promotor: Sam Ratajczak, Bioracer lichaamshouding verbeteren tijdens het wielrennen PROMOTOREN PRIJS 2021 22

In dit project is aan de hand van de Multi Jet Fusion printtechniek een dynamische orthese ontwikkeld, vervaardigd uit thermoplastisch polyurethaan. Uit het materiaalonderzoek volgt dat, dankzij de flexibele eigenschap van TPU, het materiaal kan ingezet worden als basis voor een dynamische hand-arm orthese voor kinderen met cerebrale parese die de negatieve gevolgen ondervinden van hypertonie in het bovenste lidmaat. De weerstand van de plooipunten van de ManiFlex ter hoogte van de gewrichten kan verhoogd of verlaagd worden door de wanddikte op het plooipunt te variëren. Maniflex corrigeert maar laat het plooien van alle gewrichten toe in tegenstelling tot de conventionele statische orthese. Mano Balliu promotor: Dr. Jouke Verlinden externe promotoren: Roel Vanstiphout en Patrick Garmyn, Orthobroker ManiFlex dynamische hand-arm orthese voor kinderen NOMINATIE BEST OF PO 2021 JAMES DYSON AWARD 2021 WINNAAR BELGIË 23

Horizone Tools is een fysieke en virtuele interface combinatie die het ontwerpproces van designers ondersteunt. De huidige software moet compatibel zijn met bestaande hardware met gelimiteerde interactiemogelijkheden. Daarnaast wordt het ontwerpproces niet ondersteund en wordt er geen overzicht geboden. Horizone Tools levert een integrale toepassing voor ontwerper-gefocuste Virtual Reality. Het product bevat een set aan fysieke controllers, een opslag dock, een virtueel gedeelte om geometrie en referenties op te slaan en vervolgens een ontwerpproces bibliotheek. Deze onderdelen bieden overzicht, faciliteren een betere controller wissel en geven ondersteuning via de virtuele interface elementen. Ian Garcia promotor: Dr. Jouke Verlinden co-promotor: Drs. Sander Van Goethem externe promotor: Lucas Van Dorpe, Achilles Design Horizone Tools 24

Sterre Bevers promotor: Dr. Kristof Vaes co-promotor: Dr. Ivo Dewit co-kido Co-kido is een product-service systeem dat op een speelse, symbolische en toegankelijke manier ondersteuning biedt aan kinderen in een co-ouderschapsregeling na scheiding. Ouder en kind worden in beide huishoudens uitgenodigd om op een eenvoudige manier structuur, rust, communicatie en fijne, bindende spelmomenten te creëren. Met co-kido reikt ondersteuning tot in beide huiskamers en bouwen ouder en kind samen aan een sterke band met meer emotionele veerkracht als gevolg. ondersteunt kinderen in co-ouderschapsregeling NOMINATIE BEST OF PO 2021 25

OkidoKit is een interactieve toolkit die de positieve psychologie bevordert bij kinderen vooraleer ze een bloedafname zullen ondergaan in het ziekenhuis. Het is een ondersteunende oplossing voor zowel kind, ouder als zorgverlener en biedt potentieel om stress, angst en pijn te verminderen. Kinderen worden in de thuisomgeving optimaal voorbereid door gebruik te maken van een gevouwen toolkit van gerecycleerd papier, bedrukt met beeld en taal op kindermaat. Verder wordt het kind ook begeleid om de verdovende zalf Emla® aan te brengen, die de huid oppervlakkig zal verdoven. Om optimaal resultaat van de zalf te garanderen, zijn er in de toolkit plaktatoeages voorzien die de precieze locatie aangeven waar de zalf moet worden aangebracht. Lauren Bru promotor: Dr. Kristof Vaes externe promotor: Dr. Piet Leroy, Maastricht UMC+ OkidoKit NOMINATIE BEST OF PO 2021 procedureel comfort tijdens een bloedafname 26

Reflekt is een slimme spiegel die consumenten tijdens het passen van nieuwe jeans info geeft over de positieve impact van de broek op het milieu en zo de stap kleiner maakt naar bewustere en duurzame aankoopkeuzes. Er wordt info gegeven over onder andere waterverbruik, CO2-uitstoot en transparantie. Daarnaast houdt Reflekt ook rekening met ieders persoonlijke definitie van duurzame mode en suggereert hij broeken die matchen met die van de klant. Op deze manier creëert Reflekt een nieuwe winkelervaring die de klant niet alleen over zijn looks laat reflecteren, maar ook bewust maakt over zijn kledingkeuzes. De slimme spiegel wordt verder aangevuld met een app die dezelfde functies bevat als de spiegel, maar overal en altijd gebruikt kan worden. Marie Das promotor: Dr. Els Du Bois co-promotor: Drs. Laure Herweyers Reflekt slimme spiegel voor duurzame aankopen 27

URICH Urich is een modulaire totaaloplossing die de gebruiker, laborant en Biobank voorziet van procesondersteuning tijdens collectie, filtratie, transport en verwerking van een urinestaal. Het doel is om ook voor oncologie de overstap naar een preventieve ziekenzorg met niet-invasieve stalen mogelijk te maken. Met de productvariant Urich-R worden de cellen uit het eerste fractie urinestaal op een membraan opgeslagen en bewaard door de gebruiker thuis. Met Urich-F wordt de urine gezuiverd en het filtraat bewaard. Door de bewaring is onderzoek naar kankers gelinkt aan de urinewegen en ook borst- en longkanker mogelijk. Met Urich-L wordt de nodige productondersteuning geboden aan het labo om de stalen met standaard centrifuges te verwerken. Renaud Polis promotor: Johan Neyrinck externe promotoren: Vanessa Vankerckhoven, Novosanis en Koen Beyers, Voxdale efficiëntere verwerking van urinestalen 28

Mini Dripl Refill Point De Mini Dripl Refill Point is een compact limonade tappunt voor op de KMO-werkvloer. Een fles of glas kan hier gevuld worden met een gezonde én ter plekke bereide bio-limonade. Op die manier kan de werkgever een gezonder alternatief voor gesuikerde frisdranken aanbieden aan de werknemers terwijl er daar bovenop wegwerpverpakkingen geëlimineerd worden. Met de handige bijgeleverde Dripl app kan de gebruiker zijn/haar hydratatieniveau doorheen de dag op de werkvloer tracken. Het doel van deze masterscriptie was het zoeken van nieuwe markt- en productopportuniteiten voor de eigen onderneming Dripl, een jonge startup die gaat voor een wereld zonder wegwerpverpakkingen. Mathijs Vanacker promotor: Paul Bailleul 29

Laico is een gebruiksvriendelijke EEG-headset voor jonge epilepsiepatiënten die zonder enige voorkennis door iedereen kan worden geïnstalleerd, buiten de context van de kliniek. Op die manier is getracht om langdurige EEG-registraties binnen het kader van de epilepsiediagnose laagdrempeliger te maken. De apparatuur zit volledig geïntegreerd in een sleep en play proof hoofddeksel. Vanuit het ziekenhuis wordt het product uitgeleend aan de patiënt voor een 48 uur durende registratie. Thuis kan Laico correct door een leek worden geïnstalleerd en bijgesteld indien nodig. Xander De Buysscher promotor: Dr. Kristof Vaes. externe promotor: Steven Dehollander, Pilipili NV Laico EEG-headset voor jonge epilepsiepatiënten NOVOSANIS-VOXDALE MEDTECH AWARD 2021 30

Lore Pauwels promotor: Dr. Stijn Verwulgen externe promotor: Dries Elsen, havenbedrijf Cepa Deze uniseks bretelbroek is ontworpen met als doel om gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke havenarbeiders na te streven, de broek lost genderspecifieke noden in door middel van zijn functionele opbouw en comfort. Dit houdt in dat de bretelbroek aanpasbaar is naar mannen- en vrouwenlichamen en dat hij een toiletsysteem bevat waardoor toiletgebruik wordt vereenvoudigd. Daarnaast wordt comfort nagestreefd door te kiezen voor een lossere pasvorm en de integratie van stretch op specifieke plaatsen. Het psychologisch comfort van beide geslachten wordt verkregen door te kiezen voor een genderneutrale look. De bretelbroek voldoet aan de Europese richtlijnen van hoge zichtbaarheidskleding. Uitgevoerd met steun van CEPA NEUTRAPPE uniseks bretelbroek voor havenarbeiders 31

Artistieke kleurproducten bevatten schadelijke stoffen die een negatieve invloed hebben op het milieu. Als reactie begonnen ecobewuste creatievelingen zelf 100% natuurlijke kleur te maken op basis van planten en voedselafval. De methodes en materialen die hierbij gebruikt worden zijn echter allesbehalve geoptimaliseerd. TINTU, een experience kooktoestel, wil een ecologisch alternatief bieden op synthetische kleurproducten en tegelijk het proces om thuis natuurlijke kleur te maken optimaliseren. Met behulp van TINTU doorloopt de gebruiker het hele proces op een vlotte, gebruiksvriendelijke en experimentele manier. TINTU maakt het mogelijk om thuis je eigen zelfgemaakte, unieke en volledig natuurlijke kleurconcentraten te maken. Deze kleuren kunnen worden gebruikt om te schilderen, te schrijven, textiel te verven en nog veel meer! TINTU Janne Roels promotor: Dr. Els Du Bois zelf ecologische kleurproducten maken 32

Dit product biedt een oplossing om de overtollige handarbeid tijdens het productieproces van microgroenten in verticale stadsboerderijen te reduceren. Door middel van een innoverend aanzuigsysteem worden het zaai- en oogstproces in tijd gereduceerd, wat leidt tot een belangrijke daling van de operationele kosten. Op deze manier geeft Airgreens de bloeiende markt van verticale landbouw de mogelijkheid om efficiënter te groeien. Benjamin Sipahi promotor: Johan Neyrinck Airgreens efficiëntere verticale landbouw 33

In deze masterproef wordt een gebruiksscenario ontworpen dat ziekenhuizen toelaat medische stalen en medicatie te verzenden via drones. Een softwareplatform stelt het medisch personeel in staat een transport aan te vragen en op te volgen. Een Drone Cargo Port automatiseert de verbinding van pakketten aan de drones. Via de gebruikersmodule aan deze Drone Cargo Port kan het personeel pakketten invoeren voor transport of oppikken na aankomst. Het gebruikersscenario is ontworpen om snel en betrouwbaar dronetransport eenvoudig te kunnen implementeren in ieder ziekenhuis. interaction design Rik Van Boxem promotoren: Frank Goethijn externe promotoren: Mikael Shamim & Chesney De Bondt, Helicus for a medical cargo drone network 34

Bosch Vuoto is een wet floor cleaner voor de consumentenmarkt die tot stand is gekomen door een samenwerking met Robert Bosch Produktie N.V. te Tienen. De focus van deze vloerreiniger ligt op het onderstel van het toestel en dus de techniek die gebruikt wordt om de vloer met nat te reinigen. Zo biedt Bosch Vuoto, in tegenstelling tot 95% van de bestaande wet floor cleaning toestellen in de consumentenmarkt, een grondige en kwalitatieve reiniging zonder dat er strepen, vuil of watersporen achterblijven op de vloer. Dit door de combinatie van 3 technieken, waarvan één een innovatieve zuigmond is die het vuil en water opzuigt in 1 beweging. Cédric Van de Peer promotor: Paul Bailleul externe promotoren: Helmut Depondt en Wim Elsen, Robert Bosch Produktie Bosch Vuoto nieuwe techniek voor het nat reinigen van de vloer 35

Om de positiecontrole van een neusmaagsonde te versnellen en te verbeteren is er een concept uitgewerkt waarbij verpleegkundigen na het volgen van een opleiding een draagbaar echografie toestel gebruiken van GE Healthcare© om aan de hand van de begeleidende app AS Assist de correcte beeldvorming te verkrijgen van de maag en de maagsonde in zowel sagittale als transversale richting. Deze beelden worden na de scan geanalyseerd door de verificatiesoftware AS Analysis. Deze software zal met behulp van een artificial intelligence die via deep learning getraind is op biomedical image segmentation en computer vision om het onderscheid te kunnen maken tussen een sonde die juist gepositioneerd zit of niet. Abdominal Scan Assist & Analysis Kaz van Zegveld promotoren: Frank Goethijn & Dr. Regan Watts externe promotor: Dr. Stijn Verhulst, Pediatrie UZA 36

Tikoos heeft als doel om de drempels tot de ondersteunende diensten voor studenten te verlagen door gericht te gaan informeren en een open communicatie op te bouwen waardoor de totale student life experience zal verbeteren. Tikoos is een geïntegreerde driedelige oplossing die ingrijpt op communicatie en connectie tijdens de eerste dagen aan de universiteit. Met een onboarding worden de studenten welkom geheten en geïnformeerd. Daarnaast worden de studenten ook online ondersteund, afgestemd op hun noden en interesses. Tenslotte wordt ook de wayfinding op de campussen interactief en gepersonaliseerd, zodat de studenten zich vlot kunnen oriënteren. Ellen Vanderlooven promotoren: Dr. Kristof Vaes & Dr. Ivo Dewit externe promotor: Daniël Boeykens Tikoos ondersteunt studenten bij alle facetten van het studentenleven 37

Ordo is een low-cost opbergsysteem dat op vraag van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ontwikkeld werd in samenwerking met Studio Dott. Het opbergsysteem ondersteunt de thuisverpleegkundigen bij het overzichtelijk opbergen van het verpleegkundig materiaal in hun dienstwagen. Dit verhoogt enerzijds de efficiëntie en veiligheid tijdens het werken, anderzijds wordt door het toegenomen overzicht efficiënter en bewuster omgegaan met het verpleegkundig materiaal. Het geheel is eenvoudig in een vijftal stappen te demonteren zodat de koffer snel en makkelijk vrijgemaakt kan worden wanneer de dienstwagen voor privéritten gebruikt wordt. Ordo Rune Degryse promotor: Linda Scheelen externe promotoren: Sofie Dieltjens en Alexander Crolla, Studio Dott opbergsysteem voor thuisverpleegkundigen 38

LSHR – IMPACT is een tool die havenkuipers in staat stelt om ergonomischer te werken. Deze tool is in tegenstelling tot andere tools samen met en specifiek voor de kuipers ontwikkeld. Hierdoor is de tool zeer gebruiksvriendelijk voor het lashen van containers. Doordat de tool eenvoudig verlengbaar is kan de kuiper deze aanpassen aan de situatie aan boord van het schip. Deze verlenging geeft de kuiper een krachtvoordeel waardoor deze het lichaam minder zal belast worden. Verder zijn er heel wat extra features aan de tool toegevoegd die de kuiper in staat stellen om veiliger en efficiënter te werken. Uitgevoerd met steun van CEPA LSHR - IMPACT Brent Van Camp promotoren: Dr. Stijn Verwulgen & Sander Zelck ergonomische tool voor havenkuipers 39

Nader Nader is een product-dienstcombinatie die 70-plussers zal verbinden met hun familie en vrienden door een brug te slaan tussen de digitale en de analoge wereld. Het omvat een product dat bij de 70-plusser geplaatst wordt en een platform in de vorm van een app en website voor de familie en vrienden van de 70-plusser. Via het product kan de 70-plusser handgeschreven brieven versturen naar de familie en vrienden. Zij krijgen dit aan via het platform en kunnen zo een bericht terugsturen dat bij de 70-plusser geprint zal worden. Hierdoor heeft de 70-plusser geen digitale kennis nodig en past het in het drukke schema van de familie en vrienden. verbindt generaties Lynn Michaux promotor: Dr. Lukas Van Campenhout externe promotor: Herman Vaneeckhout, Uitgeverij Vanden Broele JAMES DYSON AWARD 2021 RUNNER UP BELGIË 40

De focus van de WDJ...? toolboxen is leerkrachten ondersteunen bij het geven van de verschillende thema’s van relationele en seksuele vorming (RSV), met een focus op het beroepssecundair onderwijs. De toolboxen bestaan uit 15 verschillende themadozen. Deze dozen bespreken telkens een ander thema dat onder RSV valt. Via een apart online platform kunnen de leerlingen inspraak krijgen in de onderwerpen die tijdens de les worden besproken en kunnen scholen de kwaliteit van hun RSV controleren. De boxen zelf faciliteren een open gesprek over de thematiek voor 2 lesuren. Deze vormingsdoos verkleint de drempel voor leerkrachten om RSV te geven en verzekert een verhoogde participatie van de leerlingen door de gekozen werkvormen. • Louise Vandermeulen promotor: Dr. Lukas Van Campenhout externe promotor: Sarah Van Laerhoven, Pimento WDJ…? toolboxen 41

De Karu tricycle is een inclusieve zitdriewieler die aanpasbaar is in hoogte tijdens het gebruik. Zo kan de gebruiker de fiets aanpassen naargelang de situatie waarin de fietser zich bevindt en de context van het gebruik. Zo kan de stoel op de juiste hoogte gezet worden om eenvoudig op en af te stappen. In een drukke omgeving kan de driewieler hoger staan waardoor de fietser zichtbaarder is, comfortabeler zit en makkelijker kan manoeuvreren. Wanneer de gebruiker sportiever wil fietsen en zich op een rustigere baan bevindt, kan de fiets verlaagd worden wat zorgt voor een stabielere en aerodynamische rijervaring. Moderne en sportieve branding en design zorgen voor minder stigma, wat zelfvertrouwen geeft aan de gebruiker. Arthur Hollants promotor: Dr. Kristof Vaes Karu tricycle 42

TakeFive is een product-dienst combinatie waarmee medewerkers die vanop afstand of hybride werken opnieuw betekenisvol met elkaar verbonden worden tot een (h)echt team. Enerzijds wordt er ingezet op het faciliteren van de spontante ontmoetingen en gezamenlijke pauzes waar medewerkers zo naar verlangen. Anderzijds worden oplossingen aangeboden voor proactieve teambuilding en on-boarding van nieuwe medewerkers. Hiermee richt de product-dienstverlening zich zowel tot de werkgevers of HR-managers, als tot werknemers. Jente Dorssemont promotoren: Dr. Alexis Jacoby & Dr. Ivo Dewit externe promotor: Grisha Verlinden, The Argonauts maakt hybride werkvormen aangenamer TakeFive 43

Het optimaliseren van het proces van de herbruikbare beker Cup co. ondersteunt de herbruikbare beker in het complexe proces die hij moet doorlopen. Het is een productlijn bestaande uit vier producten: de Cup co. Safe, Counter, Wallet en Bank. Ze zorgen ervoor dat het toogproces op een evenement efficiënter, sneller en ergonomischer verloopt. De hygiëne wordt bewaard door middel van verzegeling en een duidelijke scheiding tussen vuil en proper. Bekers kunnen hierbij heel efficiënt gestapeld en opgeslagen worden. Er wordt dus meerwaarde gecreëerd op verschillende vlakken die organisatoren moet overtuigen om over te schakelen naar herbruikbare bekers. Cup co. Free Dries promotor: Dr. Els Du Bois externe promotor: Wim Van Lent, Wash-it 44

Manus Go Manus Go onderzoekt de efficiëntie van het gebruik van vibrotactiele sturing bij bewegingen van dokwerkers om hen bewust te maken van fouten in hun houding. Havenorganisaties ondervinden dat havenarbeiders veel gezondheidsproblemen hebben en vooral een hoog risico lopen op muculoskeletale aandoeningen. Twee groepen werden vergeleken: een groep die begeleid werd via vibrotactiele sturing en een andere groep die via traditionele auditieve feedback werd opgeleid. De studie toont aan dat de vibrotactiele methode een valabele manier is om de havenarbeiders op te leiden maar toont voorlopig geen opvallende verbetering ten opzichte van de traditionele methode. Uitgevoerd met steun van CEPA Alexander Van Gastel promotor: Dr. Stijn Verwulgen co-promotoren: Sander Zelck, Sofia Scataglini 45

“A transition towards more sustainability for Atlas Copco” is een onderzoeksproject waarbij met behulp van de systemic design methodiek op zoek werd gegaan naar manieren om meer duurzaamheid te introduceren binnen de Compressor Technique business Area van Atlas Copco. Het onderzoek resulteert in een interventiemodel waarin de hefboompunten, die werden blootgelegd tijdens de analyse, worden aangepakt. De twee belangrijkste interventies die dit model vormen, het Innovation Centre en de Sustainable Solutions Entity, beogen Atlas Copco op het pad naar meer duurzaamheid te zetten, respectievelijk door middel van een focuswijziging in de innovatieomgeving en een heroriëntatie van de verkooporganisatie. De Internal bank en Air+ vullen het interventiemodel aan met een manier om nieuwe bedrijfsmodellen een betere kans tot ontwikkeling te geven binnen de organisatie. Jasper Verschuren promotor: Dr. Alexis Jacoby externe promotor: Stijn Broucke, Atlas Copco A transition towards more sustainability for Atlas Copco 46

Joost Sockeel promotor: Johan Neyricnk Wevy is een ergonomische en efficiënte oplossing voor het orderpicken van groenten en fruit binnen de context van de korte keten. De verkoop van groenteboxen met lokale groenten en fruit wordt steeds populairder bij de consument. Wevy is een harnas dat het mogelijk maakt voor de lokale producenten en boeren om dergelijke groenteboxen op een betere manier te orderpicken. Waar voordien de boer of producent geen specifieke tools had, zorgt Wevy voor een flexibel toepasbaar product. Handenarbeid is en blijft een belangrijke component in de korte keten, vandaar biedt Wevy een slimme ondersteuning voor de arbeiders in de korte keten. harnas voor orderpicken van groenten en fruit Wevy 47

Het ontwikkelde oplaadstation is een subsysteem van de Helicus Drone Cargo Port (DCP). Om medische dronetransporten te automatiseren, hebben ziekenhuizen nood aan een DCP. Deze DCP automatiseert het opladen van drones en het bevestigen van de te transporteren goederen. Het ontwerp van het oplaadstation is een universeel toepasbare oplaadoplossing die compatibel is met elk type drone. De connectoren kunnen snel en eenvoudig bevestigd worden aan de drone. Zo vormt het geheel een laagdrempelig en efficiënt oplaadsysteem Door middel van een ‘minimal viable product’ werd er een verificatie uitgevoerd die de werking van het ontwerp bevestigde. Helicus oplaadstation Maarten Dirx promotor: Linda Scheelen externe promotor: Chesney De Bondt, Helicus oplaadstation voor drones 48

GrO2 GrO2 is een project over de ontwikkeling van een fotobioreactor geschikt voor de cultivatie van microalgen in een industriële setting. Microalgen zijn eencellige organismen die via een fotosyntheseproces biomassa creëren die gebruikt kan worden als alternatief voor tal van vervuilende stoffen. Het doel van het project is een systeem te ontwerpen dat de duurzame cultivatie van microalgen mogelijk maakt. De verduurzaming zal tot stand komen door overbodige restwarmte en ruimte van industriële sites te gebruiken. Verder zal door het gebruik van een ‘membrane algae filtration unit’ ook het water, waarin de algen groeien, gerecycleerd kunnen worden. Het resultaat van het project is een fotobioreactor ontworpen voor de installatie op daken van industriële gebouwen waarbij vanuit een gecentraliseerde ‘controle unit’ op de begane grond het oogstproces van de volledige site kan gebeuren. fotobioreactor voor installatie op daken van industriële gebouwen Arthur Boven promotor: Johan Neyrinck WINNAAR OVAM ECODESIGN AWARD 2021 49

VÄRA bestaat uit een opbergmodule voorzien van educatieve panelen per psychomotorische fase. De panelen worden vervangen en evolueren mee met de ontwikkeling van het kind. De opbergmodule zorgt voor veiligheid, orde en bewegingsruimte in het babypark. De panelen zorgen voor een actieve ondersteuning van de zelfstandige cognitieve en motorische ontwikkeling. VÄRA is gemaakt van uitsluitend hernieuwbare of herbruikbare grondstoffen. De panelen zijn ontworpen op basis van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingsrichtlijnen en de gehanteerde pedagogie van de montessori methode. VÄRA Ontwikkelingsondersteunende babypark module Max van der Weyden promotor: Paul Bailleul 50

Guidoo is een intelligente bril die mensen met dementie begeleidt bij het uitvoeren van dagelijkse taken in huis. De doelstelling van Guidoo is om de zelfredzaamheid van mensen met beginnende dementie te bevorderen. De bril biedt de gebruiker meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen wat leidt tot langer gelukkig thuis zijn. Bijgevolg ervaart de mantelzorger minder druk op de schouders. Guidoo is meer dan gewoon een bril. Een combinatie van beeldherkenning met eye tracking, auditieve instructies met een visuele Augmented Reality laag en actieposters maken het mogelijk om de persoon op een intuïtieve manier te ondersteunen doorheen de dag. Guidoo langer zelfstandig thuis met dementie Jonas Noé promotor: Johan Neyrinck 51

Pardon?! is een gezelschapsspel ontworpen voor gezinsleden of huisgenoten. Het spel opent de conversatie naar verschillende persoonlijkheidskenmerken en de frustraties die hier rond kunnen hangen. Pardon?! heeft als doel een veilige en ondersteunende omgeving voor elkaar te creëren. Het is een uitdagend spelletje dat zich tegelijkertijd ook aan de regels van een open en veilige communicatie houdt. Pardon?! Seda Kerman promotoren: Paul Bailleul en Dr. Dirk Van Gogh gezelschapsspel voor huisgenoten 52

Trie Trie is een mobiele handontsmetting unit voor Tomorrowland. De unit is volledig autonoom doordat deze gebruik maakt van een zonnepaneel en batterij. Hij is voorzien van een interactie die inspeelt op psychologische processen die de gebruiker bewust en onbewust zullen triggeren. Om de interactie tussen de unit en de gebruiker interessant te maken werd er een verhaallijn opgezet omtrent een boom met magische krachten die enkel geactiveerd kan worden door de uitverkorene. Wanneer de gebruiker de handen aan de unit plaatst vertrekt een lichtpunt uit de handen richting de parel. Zodra dit lichtpunt de parel bereikt zal de parel van kleur veranderen en een lichtpunt omlaag sturen. Wanneer dit lichtpunt de handen weer bereikt worden de handen ontsmet door een frisse en voedende sanitizer. unit voor handontsmetting Silke Dillen promotor: Dr. Kristof Vaes externe promotor: Thomas Roscam, Tomorrowland 53

Tarso is een slimme maatwerk nachtspalk die door middel van integratie van sensoren bijdraagt tot een objectievere en betere opvolging van de patiënt. De objectieve opvolging resulteert in het sneller bijsturen van de behandeling waardoor de patiënt een kwalitatieve behandeling en leven krijgt. Tarso bespaart arbeidsuren van de orthopedisch technieker tijdens productie en voorkomt productieafval dat ontstaat bij het vervaardigen van een traditionele maatwerk nachtspalk. Tarso biedt tot slot een superieur comfort dankzij zijn unieke vorm, die door de MJF 3D-printtechnologie produceerbaar is. Het superieur comfort door onder andere een betere verluchting voorkomt complicaties zoals wondjes door zweten. Tarso Arthur Verburgh promotor: Dr. Regan Watts externe promotoren: Patrick Garmyn en Roel Vanstiphout, Orthobroker slimme maatwerk nachtspalk 54

Amy Amy is ontworpen om eenzaamheid en sociale isolatie bij ouderen te voorkomen. Het product bestaat uit een intuïtive stemsturingssoftware die is aangepast aan de cognitieve beperkingen van de oudere. Door de combinatie van de innovatieve software met een ondersteunend display en het integreren van maar één fysieke knop is het heel eenvoudig om Amy te leren gebruiken. Amy helpt de oudere met het creëren en behouden van een stabiele routine door het analyseren van het bewegings- en activiteitenpatroon van de gebruiker. Wanneer er zich onregelmatigheden voordoen wordt de oudere en het zorgnetwerk op de hoogte gebracht. Het creëren van een routine gebeurt op verschillende niveaus: het bijhouden van een overzichtelijke agenda, het creëren van een dagelijkse communicatieroutine en het aanbieden van begeleide rustmomenten. slimme assistent voor ouderen Robbe Corne promotor: Johan Neyrinck externe promotor: Hans Kan, Kan Design 55

De LitoSwim is een prefab module, waarin de volledige filter- en verwarmingsinstallatie voor het onderhoud van een buitenzwembad wordt opgenomen. De module wordt als een gebruiksklare unit geleverd op locatie. Door de assemblage op voorhand te laten gebeuren, kan de installatietijd ter plaatse sterk worden gereduceerd. De LitoSwim is thermisch en akoestisch geïsoleerd om enerzijds de interne onderdelen te beschermen tegen vriestemperaturen en anderzijds een optimaal comfort te kunnen garanderen voor de gebruiker. De gebruiker heeft bovendien de mogelijkheid de module uit te breiden met een douche en/of zonwering. De configuratie en buitenafwerking van het geheel zijn volledig te personaliseren naar wens van de gebruiker. LitoSwim Beau Debulpaep promotor: Frank Goethijn externe promotor: Lieven Smeyers, Litobox prefab onderhoudsmodule voor buitenzwembaden 56

Wonderwall Wonderwall is een bioreceptieve muurbekleding die de biodiversiteitscrisis in de stad(stuin) wil tegengaan door middel van insectenhulp en natuurverwondering. Het bestaat uit mooi en voedzaam verticaal groen gecombineerd met insectenhulpmodules (nest, schuil- en watermodule). Op een interactieve manier komen gebruikers in contact met een diversiteit aan wilde bijen en vlinders, die op hun beurt profiteren van de nest-, schuil, eet- en drinkgelegenheden die het product aanbiedt. Het is een verticale oase die je de ware schoonheid van de kleine natuur laat zien. the vertical oasis Mathieu Decoene promotor: Dr. Els Du Bois externe promotor: Teun Depreeuw, Muurtuin 57

Nazomo is een totaaloplossing voor het monitoren van ouderen in woonzorgcentra, die zorgt voor een veiligere en betere nachtrust. Een ontworpen bedsensor in combinatie met bewegingssensoren en domotica zal de bewoners in woonzorgcentra monitoren tijdens de nacht. De sensoren verzamelen gegevens en statistieken over de toestand, de routine en het slaappatroon van de bewoners en geven een gepersonaliseerde melding bij ongewoon gedrag. Razlug Christophe Demarbaix promotor: Paul Bailleul externe promotor: Maksim Sayevitch, TELETASK monitoren van ouderen in woonzorgcentra 58

WATO WATO is een product-dienst combinatie waarmee way-finding in themaparken verbeterd wordt. Dit gebeurt door middel van slimme en dynamische signalisatie. Het is opgebouwd uit een systeem dat o.a. de huidige mensenstromen en de wijze waarop bezoekers doorheen het park navigeren, analyseert en op basis hiervan de ideale route voor bezoekers bepaalt. Zijn de ideale stromen bepaald, stuurt het systeem informatie door naar de signalisatie in het park. De signalisatie verandert afhankelijk van de huidige staat van aangeduide richting. De signalisatie bestaat uit twee delen: inklapbare pijlen met vaste grafiek, en een statisch scherm waar verschillende beelden en informatie op getoond kan worden. Wayfinding Around Theme park Oscillation Rob Uyttersprot promotor: Dr. Lukas van Campenhout externe promotor: Bart Verheecke, KMDA 59

Relovelo is een intelligent fietsstuur ontwikkeld voor pendelaars die functionaliteit en betrouwbaarheid zoeken in hun dagelijkse fietstochten. Het is een toekomstvisie waarbij de integratie van Industry 4.0 binnen de fietsindustrie pendelaars moet stimuleren om per speed pedelec naar het werk te gaan. Het stuur is voorzien van een geïntegreerd infotainment systeem dat de fietser toegang geeft tot verschillende functies om de fietservaring te verbeteren. De bijhorende mobiele applicatie zorgt ervoor dat het nodige dataverkeer met de servers op de achtergrond plaatsvindt en de verse data het stuur bereikt via Bluetooth. Relovelo Victor-Jan Van den Brande promotor: Dr. Stijn Verwulgen co-promotoren: Raman Garimella & Thomas Peeters the cycling experience of the next generation 60

PSS voor hergebruik en recyclage van beursvilt Het Product Service System (PSS) is gebaseerd op de principes van de circulaire economie waarin economische groei losgekoppeld wordt van het verbruik van eindige grondstoffen. Volgens de nieuwe strategie worden deze beurstapijten opnieuw ontworpen zodat ze 100% recycleerbaar en zo vaak mogelijk herbruikbaar zijn. Door ze aan te bieden in verhuur komen ze steeds terug naar het bedrijf. Na gebruik worden ze naar een carpet wash gebracht waar ze geëvalueerd en gereinigd worden zodat ze opnieuw gebruiksklaar zijn. Aan het einde van hun levensduur, wanneer ze echt niet meer herbruikbaar zijn, worden ze gerecycleerd door een gespecialiseerde partner. In vergelijking met het huidige take-make-waste model kan de ecologische impact door middel van dit model 3 tot 6 keer verlaagd worden. Wannes Leemans promotor: Paul Bailleul externe promotor: Laura Dewulf, Beaulieu International Group ArHo is een applicatie die, wanneer de smart glasses geconnecteerd zijn met een smartphone, een artificiële horizon (AH) projecteert op smart glasses. Deze AH is een simulatie van de natuurlijke horizon, voorgesteld door een groep verticale en horizontale lijnen. De AH zorgt voor een referentie van de beweging van het schip: de app capteert, dankzij de verschillende sensoren in de smart glasses, elke beweging rondom een specifiek centraal punt. Op basis daarvan wordt elke beweging geïntegreerd doordat de AH op elk moment in lijn en loodrecht is met de natuurlijke horizon. Hierdoor krijgen de hersenen de juiste informatie over de beweging van het schip, waardoor de zeeziekte en de bijhorende symptomen verdwijnen. ArHo Audrey Sanders promotor: Frank Goethijn | externe promotor: Jean-Michel Anthony, Anthony Medical & Marine Technologies 61

‘Idealised 2D Pattern for a Non-Ideal 3D Head’ is een ontwerponderzoek naar de invloeden van aangepaste 2D patronen op de passing van de mondmaskers. Door de corona pandemie zijn mondmaskers een deel geworden van ons dagelijks leven. Vaak zijn er problemen met de passing van het mondmasker. In dit project is er onderzocht of aangepaste 2D patronen een invloed hebben op de passing van het mondmasker. Deze 2D patronen zijn ontworpen aan de hand van de 3D scans van de gebruikers. Deze patronen vormen de basis voor het maken van de fysieke prototypes. De aangepaste mondmaskers verbeteren het comfort van de gebruiker, dit is vooral belangrijk als men het masker lang moet dragen. Idealised 2D Pattern for a Non-Ideal 3D Head PAX-sense Nam Nhât Nguyên promotor: Dr. Regan Watts Tjen De Nys promotor: Dr. Alexis Jacoby externe promotor: Stefan Costeur, NMBS In dit project werd gezocht naar een manier om reizigersstromen te optimaliseren, gebruik makende van nieuwe evoluties in de velden van real-time drukte informatie en Internet-Of-Things toepassingen. PAXsense meet met behulp van nieuwe sensoren de bezetting en samenstelling van de aankomende trein op, en communiceert deze informatie door naar de reiziger. Dit zorgt ervoor dat de reiziger betere beslissingen zal kunnen maken over waar hij/ zij opstapt. Ook zal dit een betere benutting van het bestaande materieel faciliteren. Communicatie van deze nieuwe datastroom neemt de vorm van een update aan de perron bestemmingsborden en een dynamische instapzone die de lengte en drukte van de trein weergeeft 62

Owase Owase is een modulair regenreservoir dat door middel van uitbreiding een antwoord biedt op de verschillende ruimtelijke contexten in steden. Op een interactieve manier verhoogt Owase het waterbewustzijn en zet het in op de toenemende waterproblematiek. Om bedachtzaam om te gaan met de beschikbare ruimte werden bijkomende functies toegevoegd. Zo doende kan Owase, naargelang de opstelling, dienen als erfafscheiding, tuinmeubilair, berging, groene gevel of gevelton. Anthony Collin promotor: Dr. Els Du Bois De taalbarrière tijdens een gesprek tussen een huisarts en een anderstalige kan zorgen voor een achterstallige gezondheid van deze patiënt. De communicatie verloopt moeilijker waardoor de arts over de voorziene tijd heen moet gaan. PictoMedica ondersteunt de arts en de patiënt in het communiceren door middel van een tablet met een visuele aanpak. De vragen die de arts stelt worden omgezet in een afbeelding die deze vraag visueel weergeeft. Verder wordt deze zin vereenvoudigd en vertaald in de taal van de patiënt. Het systeem werkt in twee richtingen zodat de patiënt om extra duiding kan vragen wanneer nodig. Op het einde van het consult wordt er een automatische samenvatting gegenereerd die zowel voor de arts als de patiënt handig is. PictoMedica Jens Bergers promotor: Paul Bailleul 63

MATUU is een bewaaksysteem voor de luchtkwaliteit in uw woning. Het product meet de actuele luchtkwaliteit en toont, wanneer de kwaliteit onvoldoende is een lichtindicatie aan de bewoners. Een applicatie beidt ondersteuning voor het behoud van de luchtkwaliteit op lange en korte termijn. Met behulp van het MATUU-systeem zijn alle bewoners doorheen het gebouw op de hoogte van zowel de luchtkwaliteit als het ventilatieproces. MATUU Ukingo René Koenders promotor: Dr. Regan Watts externe promotor: Dr. Sander Bruis, Orcon Amber Héylen promotor: Linda Scheelen Ukingo is een preventietool voor jongeren tussen de 10 en 15 jaar in Centraal-Afrika. Het product betrekt een verloren doelgroep met veel potentieel. Via de scholen en kerkgemeenschap kunnen jongeren geïnformeerd worden over de preventie van relatief eenvoudig te vermijden ziekten. De begeleiders van de jongeren geven theorie over relevante thema’s aangevuld met creatieve en interactieve activiteiten en opdrachten. Deze worden ondersteund door 2 soorten tools: een gezamenlijk overzicht voor de begeleiders en persoonlijke zakjes voor de jongeren. De persoonlijke zakjes vormen een verbinding tussen de school of kerk en thuis. Op deze manier worden de familieleden van de jongeren betrokken bij de kennisoverdracht van belangrijke info over preventie. 64

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=